AVISO LEGAL SOBRE AS CONDICIÓNS DE USO, PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

1. Ámbito de aplicación das condicións de uso:

A participación (entendéndoa como participación activa máis aló da lectura do contido presente) en Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo regúlase polas presentes condicións de uso que vinculan a todas as persoas que participen neste sitio web. Por iso, calquera persoa que desexe participar deberá rexistrarse, para cuxo fin se solicitará a aceptación destas condicións de uso.

O Concello de Teo resérvase a facultade de modificar as presentes condicións de uso para a participación no Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo , cuxa última versión se publicará neste sitio web.

2. Obxectivo da iniciativa
A través do Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo, o Concello de Teo quere fomentar a participación da cidadanía na xestión do municipio, implicándoos na xeración de ideas e propostas novas e viables, co obxecto de mellorar a súa calidade de vida. É unha aposta decidida por unha xestión máis próxima aos cidadáns e cidadás que permitirá recibir as súas propostas e ademais, crear canles directas de comunicación co goberno municipal, contribuíndo a tomar as decisións máis acertadas para o interese xeral.

3. Cuestións xerais sobre a participación no Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo

Poderá participar calquera persoa física a partir dos 16 anos que se rexistrou previamente no Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo. Mediante a aceptación destas condicións de uso declárase ter 16 anos ou máis. As persoas maiores de idade a cuxo cargo se atopan as menores, son os plenos responsables da actuación que teñan estes en o Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo. Non existe limitación en canto ao número de debates, comentarios ou propostas a presentar polos participantes.

4. Obrigacións dos usuarios do Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo
Ao ser a plataforma un punto de encontro cuxo obxectivo é debater, compartir e valorar propostas relacionadas coa mellora da cidade, os usuarios e usuarias están obrigados a facer un uso dilixente e acorde a devandito obxectivo.
O Concello de Teo non é responsable do uso incorrecto do Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo polos usuarios e usuarias ou dos contidos localizados nel, sendo cada persoas usuaria responsable do seu uso correcto e da legalidade dos contidos e opinións que comparta.
O Concello de Teo resérvase, por tanto, o dereito a limitar o acceso ao Somos Teo, Portal de Participación Cidadá Concello de Teo do Concello de Teo de opinións, informacións, comentarios ou documentos que as persoas usuarias queiran incorporar, podendo instalar filtros para ese efecto. Todo iso realizarase unicamente mentres teña o fin de preservar o obxectivo fundamental do Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo.
De acordo á normativa legal vixente queda prohibida a utilización do Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo con fins distintos aos de debater, compartir e valorar propostas, e especificamente:

.-Compartir calquera contido que poida ser considerado como unha vulneración en calquera forma dos dereitos fundamentais á honra, imaxe e intimidade persoal e familiar de terceiros ou contra a dignidade das persoas.
.-Compartir imaxes ou fotografías que recollan imaxes ou datos persoais de terceiros sen obter o oportuno consentimento dos seus titulares.
.-Compartir calquera contido que vulnere o segredo nas comunicacións, a infracción de dereitos de propiedade industrial e intelectual ou das normas reguladoras da protección de datos de carácter persoal.
.-Reproducir, distribuír, compartir contidos, informacións ou imaxes que sexan postas a disposición por outras persoas usuarias sen a autorización expresa destas.
.-A súa utilización con fins de publicidade.
.-A realización de calquera dos anteriores comportamentos permitirá ao Concello de Teo suspender temporalmente a actividade dun participante, inhabilitar a súa conta ou borrar o seu contido, sen prexuízo doutras responsabilidades que poidan ser reclamadas.

No caso de que o contido introducido polos usuarios e usuarias incorpore un enlace a outro sitio web, o Concello de Teo non será responsable polos danos ou perdas derivados do acceso ao enlace ou aos seus contidos.
En caso de litixio de calquera clase ou por calquera motivo entre as persoas participantes no sitio web e/ou un terceiro, o Concello de Teo quedará exento de calquera responsabilidade por reclamacións, demandas ou danos de calquera natureza relacionados ou derivados do litixio.

5. Uso do Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo
Os e as participantes poderán acceder e navegar polo Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo libremente e de forma anónima. Só cando queiran realizar algunha acción que implique a creación, apoio ou comentario dunha proposta, ou á participación nun debate, solicitaráselle que introduza as súas credenciais, para cuxa obtención será necesario rexistrarse previamente. O rexistro que permitirá participar comentando en calquera das seccións, creando debates ou propostas, realizarase introducindo os seguintes datos:
.- Nome de usuario/a
.-Enderezo electrónico
.-Aceptación das condicións de uso do Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo
.-Para participar apoiando propostas, ao usuario/a requiriráselle que verifique a súa conta cumprindo que ten 16 anos ou máis e está empadroada en Teo, para o que se lle guiará a través dunha serie de pasos onde se lle solicitarán datos relativos ao Padrón.

6. Condicións para o tratamento dos contidos proporcionados polos/as usuarios/as
As presentes condicións regulan os termos aplicables ao contido remitido polos/as usuarios/as desta plataforma a través do formulario correspondente (en diante, o contido). Estas condicións aplícanse tanto ao contido inicialmente remitido ao Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo como a calquera contido que se envíe con posterioridade ou se manifeste ao Concello de Teo, debendo significarse o seguinte:
A. Non confidencialidade: Todo o contido remitido polo/a usuario/a ao Concello de Teo deberá ser susceptible de ser coñecido polo público en xeral. Por tanto, o Concello de Teo tratará o citado contido como información non confidencial.
B. Procedemento: No caso de que o Concello de Teo estea interesado no contido remitido pola persoa usuaria, porase en contacto con el para solicitarlle información adicional. A dita información terá, así mesmo, carácter de non confidencial, sen prexuízo de que no caso de que as partes consideren a necesidade de intercambiarse información de carácter confidencial se asine o correspondente Acordo de Confidencialidade.

O Concello de Teo resérvase o dereito de non contactar coas persoas usuarias que lle remitiron o contido. Todo iso sen prexuízo do establecido no apartado relativo a "Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial".

No suposto que o Concello de Teo, á súa enteira discreción, decidise contactar con determinados usuarios e usuarias, estes coñecen e aceptan que por iso o Concello de Teo non adquire compromiso ningún.
C. Publicidade ou difusión dos contidos presentados: Os participantes no Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo declaran coñecer e aceptar o feito de que a información achegada poderá ser publicada na web www.teo.gal , así como a través doutros medios que a organización considere oportunos para dar a coñecer esta iniciativa.
D. Non devolución material: O Concello de Teo carece de obrigación algunha de devolver o contido remitido polos usuarios e usuarias.
E. Procedemento de aviso e retirada: o Concello de Teo procesará as peticións de eliminación ou retirada de contidos que incumpran as condicións de uso que engadan as persoas participantes. Así mesmo, calquera persoa, con motivos razoados se existe incumprimento das presentes condicións de uso poderá solicitar a retirada de contidos ao Concello de Teo, e resérvase o dereito de facer as comprobacións ou verificacións oportunas con carácter previo á retirada de calquera contido.

7. Política de privacidade e protección de datos
A. Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual e industrial: O/a usuario/a que achega o contido declara, coa aceptación das presentes condicións, ser titular dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial ou ostentar dereitos suficientes sobre devandito contido e que ademais o remite ao Concello de Teo de forma voluntaria para a súa divulgación no Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo.

A titularidade de todos e cada un dos Contidos presentados que se atopen protexidos ou sexan susceptibles de atoparse protexidos, polo Dereito da Propiedade Industrial e Intelectual, corresponde aos/ás autores e/ou titulares dos mencionados contidos.

O Concello de Teo non asume responsabilidade ningunha, xa sexa directa ou indirecta, respecto de calquera tipo de controversia, disputa e/ou litixio que puidese derivarse da publicación, divulgación e/ou difusión dos contidos achegados sen o preceptivo consentimento dos seus lexítimos titulares.

O Concello de Teo respectará todos os Dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial sobre o contido remitido polos usuarios. Calquera vulneración dos Dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial será responsabilidade da persoa que achegue o contido.

O Concello de Teo, pola mera recepción do contido, non recibe da persoa usuaria licenza ningunha de propiedade intelectual ou industrial, polo que non fará uso do contido salvo aceptación expresa da súa titular.
A navegación pola información dispoñible en Somos Teo , Portal de Partipación Cidadá do Concello de Teo, é anónima.
1.- Para empregar os servizos contidos en Somos Teo , Portal de Partipación Cidadá do Concello de Teo ou persoa usuaria deberá darse de alta e proporcionar os datos de carácter persoal segundo a información específica que consta para cada tipo de alta.
2.- Os datos, en caso de darse de alta no servizo, serán incorporados e tratados polo Concello de Teo na descrición do arquivo seguinte
*Nome do arquivo/tratamento: XESTIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS
*Finalidade do arquivo/tratamento: Xestionar os procesos participativos para ou control da habilitación dás persoas que participan nos mesmos e reconto unicamente estatístico e numérico dos resultados derivados dos procesos de participación cidadá.
3.- O cidadán/á ( usuario/a rexistrado/a) poderá exercer os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición diante do órgano responsable indicado; polo que se informa do cumprimento do artigo 5 de Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
4.- Como principio xeral, este sitio web non comparte nin revela información obtida, excepto cando sexa autorizado polo/a usuario/a, ou a información sexa requirida pola autoridade xudicial, ministerio fiscal ou policía xudicial, ou se de algún dous supostos regulados polo artigo 11 de Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
8. Normativa aplicable.
As normas do ordenamento xurídico español rexen de maneira exclusiva estas condicións de uso. Calquera disputa, controversia ou reclamación derivada destas condicións de uso, ou o incumprimento, rescisión ou invalidación destas, resolveranse exclusivamente ante os xulgados competentes.
9. Revisión das condicións de uso
O Concello de Teo resérvase o dereito de revisar as presentes condicións de uso e a política de privacidade en calquera momento e por calquera razón. En devandito caso, as persoas usuarias rexistradas serán avisadas a través deste espazo en liña e, se continúan utilizando o Somos Teo, Portal de Participación Cidadá do Concello de Teo, entenderanse como aceptadas as modificacións introducidas.